HomeMijn account2de hands onderdelen

Algemene voorwaarden

1: Definities:

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld. 

4x4 Shop Vervoort: 4x4 Shop Vervoort, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 0660555548

Overeenkomst:  Elke overeenkomst gesloten tussen 4x4 Shop Vervoort en de Koper. 

Product:  Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Koper en 4x4 Shop Vervoort

Koper :  Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen.

2. Identiteit:

4x4 Shop Vervoort is een éénmanszaak.

Malosewaver 89, 2440 Geel, België

BTW: BE 0660. 555. 548

Email: info@4x4shopvervoort.be

3. Toepasselijkheid:

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Aanbieding, Offerte en Overeenkomst gesloten tussen 4x4 Shop Vervoort en de Koper.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met 4x4 Shop Vervoort, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Wanneer u een bestelling plaatst op onze website, geldt dit als uitdrukkelijke aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden.

4. Overeenkomsten:

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling. Een overeenkomst komt ook tot stand als men via Facebook een bestelling doorgeeft. 

De Koper en 4x4 Shop Vervoort komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. 
Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van 4x4 Shop Vervoort hiervoor als een vermoeden van bewijs.

4x4 Shop Vervoort behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

* bij het niet voorradig zijn van een product,
* bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
* bij overmacht.

5. Prijzen :
 
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de Koper. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 

Alle prijzen zijn exclusief vervoerskosten.

4x4 Shop Vervoort behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.  
 
6. Betaling:
 
Bij bestelling via de website kan men via overschrijving en/of bankkaart betalen. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van 4x4 Shop Vervoort. 
    
Bij het afhalen kan men enkel contant of via Payconiq betalen.

Bij laattijdige betaling door de Koper of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is 4x4 Shop Vervoort bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die 4x4 Shop Vervoort als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

7. Levering en Leveringstijd:

4x4 Shop Vervoort streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 12 uur nog dezelfde dag te verzenden. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft 4x4 Shop Vervoort ernaar deze de eerstvolgende werkdag te verzenden.

Bestellingen betaald per overschrijving en met bankkaart worden verzonden op de eerstvolgende werkdag die volgt op de dag dat het het verschuldigde bedrag op de rekening staat van 4x4 Shop Vervoort.

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de Koper via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de Koper niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden.

Indien 4x4 Shop Vervoort de bestelling niet binnen een termijn van maximum dertig (30) volle dagen uit kan voeren, behalve in geval van overmacht, zal de Koper hiervan verwittigd worden en zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden worden. 4x4 Shop Vervoort betaalt dan aan de Koper de bedragen terug dewelke deze reeds gestort zou hebben.

Leveringen vinden plaats op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres. 4x4 Shop Vervoort kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de Koper zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de Koper.

8. Verzendkosten:

Voor bestellingen met leveradres in België: prijzen staan op de website en verzending via Bpost.

Voor bestellingen met leveradres buiten België en binnen Europa: prijzen staan op de website en verzending via DPD.

Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van 4x4 Shop Vervoort.

Invoertaksen en douanekosten zijn ten laste van de Koper in geval van buitenlandse leveringen. 4x4 Shop Vervoort is niet aansprakelijk indien de taksen niet door de Koper werden betaald

9. Gebreken en Klachttermijn:

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk zichtbaar zijn, moeten door de Koper binnen twee (2) dagen na levering of binnen twee (2) dagen na factuurdatum indien de producten door de Koper worden afgehaald, aan 4x4 Shop Vervoort schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. 

10. Eigendomsvoorbehoud:

De eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

11. Garantie en Aansprakelijkheid:

Alle voorwaarden zijn onderworpen aan de wettelijke garantiebepalingen. 

In het begin geldt voor de geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld 

Uitzonderingen worden volgende situaties en kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: 
* Bij onjuist gebruik;
* Beschadigingen als gevolg van onachtzaam gebruik (stoten, vallen, …);
* Beschadigingen als gevolg van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen ;
* Beschadigingen als gevolg van opzet, nalatigheid, onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud, 
   abnormaal gebruik of gebruik strijdig met de voorschriften van de fabrikant ;
* Slijtage die als normaal kan worden beschouwd ;
* Zonder origineel factuur of onleesbaar factuur;
* Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van 4x4 Shop Vervoort of de fabrikant  zijn verricht.

De garantie is niet van toepassing in geval van storingen of schade als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik (installatie), het niet lezen van de gebruiksaanwijzing of foutieve of nalatige behandeling te volgen. 

In het geval van uitwisseling van goederen binnen de garantie, worden er geen nieuwe garantietermijnen toegepast; Het Belgische Burgerlijk Wetboek blijft onaangetast.

Als een speciale fabrikant garantie kan toegepast worden op de algemene garantie, zal dit feit in de productomschrijving vermeld worden. Deze garantie is alleen geldig voor het betreffende product.


12. Overmacht:

4x4 Shop Vervoort is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Omstandigheden in de zin van vorig artikel zijn onder meer een bedrijfsstoring, brand, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking, een ongeval bij 4x4 Shop Vervoort en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

13. Persoonsgegevens:

Door de Koper ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Tenzij de Koper heeft aangegeven dat de Koper hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Koper worden opgenomen in een centraal bestand van 4x4 Shop Vervoort. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Koper volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van 4x4 Shop Vervoort. De van de gegevens van de Koper zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Creditcardgegevens van de Koper - zoals kaartnummer en vervaldatum - zullen door 4x4 Shop Vervoort in geen enkel bestand worden opgeslagen. Betalingen met creditcard worden afgehandeld via de beveiligde servers van Mollie.

De Koper kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door 4x4 Shop Vervoort over de persoon van de Koper worden opgenomen in het bestand van 4x4 Shop Vervoort. De Koper is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

14. Herroepingsrecht
 
Na de levering van uw product(en), heeft u 14 kalenderdagen de tijd om af te zien van uw aankoop. De dag van levering telt mee bij de 14 kalenderdagen.

Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen aan info@4x4shopvervoort.be . 

Wanneer wij uw aanvraag tot herroeping hebben ontvangen, sturen wij u een bevestigingsmail met verdere praktische info. U dient de producten aan ons terug te bezorgen in hun oorspronkelijke verpakking en met alle meegeleverde accessoires. De kosten die verbonden zijn aan de retourzending, dienen betaald te worden door De Koper.

De termijn van 14 kalenderdagen laat je toe het gekochte artikel te beoordelen en te inspecteren zoals in een winkel. In die tijd moet je het gekochte artikel met de nodige zorg hanteren. Uitvoerig gebruik is niet toegestaan.
Je mag het artikel slechts uitpakken voor zover het noodzakelijk is om je inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd.

Als het artikel niet meer verkoopbaar is omdat je het gebruikt hebt (banden, schokdempers en andere producten, waar slijtage of gebruikssporen aan verbonden zijn) zal het artikel volledig worden aangerekend.
Ook voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:
Gemonteerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde en onvolledige artikelen
Artikelen waarvan de verpakking zodanig geopend is (volledig of gedeeltelijk) dat ze niet meer als nieuw verkocht kunnen worden. 

4x4 Shop Vervoort zal De Koper terugbetalen binnen de 14 dagen na ontvangst van de retourzending.

Opgelet: op maat gemaakte artikels worden NOOIT teruggenomen.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 4x4 Shop Vervoort is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen tussen 4x4 Shop Vervoort en de Koper zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter te Turnhout, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Algemene Voorwaarden, 4x4 Shop Vervoort 30 July 2016.


 4x4 Shop Vervoort                                   
Malosewaver 89                                       
2440 Geel                                                 
info@4x4shopvervoort.be
Alle prijzen zijn Inclusief 21% BTW - Algemene voorwaarden
Webshop gemaakt met EasyWebshop